Bars

Ozone Control System "Foil Race V2"
Artikelnummer: 17CBOZ02
Race Bar ohne Leinen
390,00 CHF*
Ozone Control System "Contact Water"
Artikelnummer: 17CBOZ01
Standart Bar zu allen Tubekites
460,00 CHF *
ab 414,00 CHF*
Ozone Safetyleash "Long Kite Leash"
Artikelnummer: 16bar02
Kiteleash
49,00 CHF*
Ozone Safetyleash "Short Kite Leash"
Artikelnummer: 16bar01
Kurze Leash (Snowkite)
35,00 CHF*